Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Esbo Bollklubb r.y.
Yhdistyksen epävirallinen nimilyhenne on EBK.
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Espoon kaupunki ja toiminta-alueena Espoon keskus lähialueineen.
Seura on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta pöytäkirja- ja rekisteröimiskieli on suomi.
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on herättää ja voimistaa kiinnostusta jalkapalloiluun, futsaliin ja muuhun urheiluun, kouluttaa urheilijoita ja valmentajia sekä edistää hyvää urheiluhenkeä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen valmennus-, harjoittelu- ja kilpailutoimintaa sekä osallistuu erilaisiin harjoitus-, koulutus- ja kilpailutapahtumiin.Jäsenet

Seuran jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä.
Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.Jäsenmaksu

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain jäsenmaksun.
Seuran joukkueessa pelaavalta tai muuten toimintaan osallistuvalta jäseneltä voidaan lisäksi periä toimintamaksu. Hallituksella on oikeus periä myöhästyneistä jäsen- ja toimintamaksuista käsittelykulu.
Varsinainen jäsen, joka on maksanut viidentoista (15) peräkkäisen vuoden ajan jäsenmaksua tai vastaavansuuruisen määrän jäsenmaksua laskettuna maksuvuoden jäsenmaksun perusteella, vapautuu jäsenmaksuvelvollisuudesta ja tulee näin ainaisjäseneksi.
Hallituksella on oikeus myöntää yksittäiselle jäsenelle jäsen- ja/tai toimintamaksun alennus tai vapautus perustelluista syistä. Päätös on kirjattava hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.Kannattaja-, yhteisö- ja kunniajäsenet

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yksityinen henkilö, joka suorittaa kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää seuran syyskokous. Yhteisöjäseneksi pääsee jokainen oikeustoimikelpoinen yhteisö ja jäsenmaksu on vähintään viisi (5) kertaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Jäsenmaksu on maksettava ja siitä voidaan periä käsittelykulu 4 §:ssä määrätyllä tavalla, mutta siitä ei voi vapautua ajan tai kertamaksun perusteella.

Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.Jäsenen ero ja erottaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä seuran toimihenkilölle tai hallituksen jäsenelle.
Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.Kokoukset

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.
Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun seitsemän (7) päivän kuluessa.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla. Kokouskutsu on toimitettava enintään yhtä kuukautta, mutta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.Äänioikeus

Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella näissä säännöissä mainitut jäsenvelvoitteensa hoitaneella seuran varsinaisella jäsenellä, ainais- ja kunniajäsenellä, sekä kannattajajäsenellä. Yhteisöjäsenellä on seuran kokouksessa puheoikeus. Alle 15-vuotiaan jäsenen äänioikeutta käyttää huoltaja. Äänestyksessä äänioikeutettu tai äänioikeutta käyttävä voi tällöin äänestää kuitenkin vain yhdellä äänellä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Kevätkokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien ja/tai tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Päätetään edustajien valitsemisesta keskus- ja yhteistyöjärjestöjen kokouksiin ja toimielimiin.
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.Syyskokous
10§

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
Määrätään seuraavan toimintavuoden jäsen-, kannattajajäsen- ja toimintamaksun suuruus. Toimintamaksu määrätään seuraavalle toimintakaudelle ikäkausiryhmittäin.
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
Hyväksytään seuraavan toimintakauden talousarvio.
Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, kaudelle, joka alkaa kokouksen päättyessä.
Päätetään hallituksen jäsenten määrä kuitenkin siten, että jäsenten määrä voi olla enintään 16 ja vähintään 4.
Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle, joka alkaa kokouksen päättyessä.
Valitaan tilin- tai toiminnantarkastusyhteisö tai kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuran seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
Päätetään seuran kokouksen koolle kutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.
Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää.Hallitus
11§

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus puheenjohtajan johdolla. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi päättyy vuosittain syyskokouksen päättyessä.Hallituksen jäsenten tulee tasapuolisesti edustaa seuran toimintarakennetta.Hallitus valitsee keskuudestaan enintään kaksi varapuheenjohtajaa, joita kutsutaan seuran ensimmäiseksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi, sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan keskuudestaan tai ulkopuolelta.Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista varten nelijäsenisen työvaliokunnan.Tarvittaessa hallituksen on asetettava avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.Hallituksen kokoukset
12§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, ensimmäisen tai edelleen toisen varapuheenjohtajan kutsusta tai puheenjohtajan toimesta kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä.Nimenkirjoittajat
13§

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.Tilintarkastus
14§

Seuran tilit päätetään toimikausittain 1.11.-31.10. ja ne on jätettävä tilin-/toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilin-/toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.Varainhankinta
15§

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta, harjoittaa kioski- ja pienimuotoista myyntitoimintaa sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.Seuran värit ja merkit
16§

Seuran virallisen urheiluasun perusvärit ovat sininen ja valkoinen.
Seuran merkki koostuu sinipohjaisesta kilvestä, jonka keskellä ovat kirjaimet EBK valkoisessa kaarikentässä. Merkissä on vuosiluku 1940 sekä kaksi mailaa ylhäällä ja keltainen pallo alhaalla täydentämässä sinistä kenttää.
Seuran viiri on kolmisivuinen poikkitankoon kiinnitetty latvaviiri. Sen pohja on valkoinen ja sen koristeena on sininen punosreunus. Viirin valkoisessa kentässä on seuran merkki kehystettynä alapuolella olevalla laakeriseppeleellä.Sääntöjen muuttaminen
17§

Näitä sääntöjä voi muuttaa ainoastaan seuran kokous.
Sääntömuutoksen hyväksyminen edellyttää vähintään kolmea neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.Seuran purkaminen
18§

Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään yksi kuukausi ja enintään kaksi kuukautta.
Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat ja velat selvitetään ja velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan urheilua edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen purkamisesta päättävä kokous päättää. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat samaan tarkoitukseen.Yhdistyslaki
19§

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt on hyväksytty Seuran kokouksessa 22.3.2023

Esbo Bollklubb ry

Y-tunnus: 0101249-2

c/o EBK-Honka -areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo